สพป.ชร.1 ประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางแลใน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 25645 ตร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานฯ นายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ข้าราชการบำนาญ นายสมนึกจันทร์ แดง ผอ.ร.ร.อนุบาลเชียงราย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ คณะกรรมการ กรรมการประเมิน นายศราวุธ ธนาคำ ผ.อ. ร.ร.บ้านนางแลในเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ในด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 คือ ด้านความรู้ความสามารถ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาฯ และการพัฒนาตนเองและวิซาชีพด้านที่ 3 คือ ผลการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา และผลงานทางวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านนางแลใน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย