สพฐ. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในรอบ 1 ปี รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดแพร่และน่าน ก่อนก้าวสู่ตำแหน่งอย่างเต็มภาคภูมิ

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และในฐานะประธานกรรมการและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่) เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และนายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประมินฯ (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.ในรอบ 1 ปี จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รอง ผอ.สพม.แพร่ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และนางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ในด้านการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้มีมาตรฐานทางวิชาชีพนักบริหารการศึกษาอย่างมืออาชีพ ก่อนส่งผลการประเมินให้ สพฐ. พิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอย่างเต็มภาคภูมิใจ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ อ.เมือง จ.แพร่

ใส่ความเห็น