สพฐ. นำกลยุทธ์ ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ประชุมขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 17 จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) ของ สพฐ. ให้กับผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้อำนวยการศูนย์ HCEC ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมจำนวน 81 คน ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์2564 นำกลยุทธ์ ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง มาใช้โดยคาดหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับ การพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งนโยบายแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการศึกษากำลังสอง ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ใส่ความเห็น