ศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจรับข้อสอบ RT เตรียมพร้อมทดสอบด้านการอ่าน มุ่งสู่การพัฒนาผู้เรียนชั้น ป. 1 ให้เต็มตามศักยภาพ

วันที่ 15 มีนาคม 2564 สพป.เชียงราย เขต 1 กลุ่มนิเทศฯ นำโดยนายวสันต์ ปัญญา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และ น.ส.ธนารักษ์ ปั้นเทียน ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบการจัดสอบ RT ดำเนินการรับมอบและตรวจสอบจำนวนและความถูกต้องของ แบบทดสอบจากสำนักทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านบริษัทขนส่งเอกชน เพื่อเตรียมการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสนามสอบโรงเรียนประถม 102 แห่ง สนามสอบโรงเรียน ต.ช.ด 2 แห่ง และ สนามสอบโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎเชียงราย อีก 1 แห่ง ในความรับผิดชอบ ของศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต 1 ในวัน พุธ ที่17 มี.ค.64 ศกนี้

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ เป็นการประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน และให้มีสนามสอบที่มีเครื่องมือที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทึ้งในเรื่องการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง จะทำให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสามารถของนักเรียนรายบุคคล นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพต่อไป