ศึกษานิเทศก์ นำเสนอโครงร่างการวิจัย พัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อคุณภาพการศึกษา

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบนโยบายและรับฟังการนำเสนอโครงร่างการวิจัยของศึกษาเทศก์ในสังกัด จำนวน 18 คน ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน Research Based Serpervision:RBS เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี อ.โสภณ จุโลทก ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ข้อสังเกต คำแนะนำ ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย