รองประธานกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร์ ประชุมผู้บริหารทางการศึกษาพื้นที่เชียงราย-พะเยา เตรียมความพร้อมจัดสัมมนาการกำหนดทิศทางและยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย สู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรรองประธานคณะกรรมาธิการ การศึกษา (คนที่สอง) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.จังหวัด) หน่วยงานอาชีวศึกษาและคณะทำงานในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสัมมนาเรื่อง “การกำหนดทิศทางและยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยเพื่อนำไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ” โดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้ทีจะเข้าร่วมการสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจ และระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยเพื่อนำไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และให้คณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีความหลากหลายของผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยเพื่อนำไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและจะได้รวบรวมข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยมี กลุ่มเป้าหมายหรือผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จะประกอบด้วย คณะกรรมาธิการการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน กรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ในจังหวัดเชียงราย กว่า 290 คน ในการนี้นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มาร่วมให้การต้อนรับรองประธานกรรมาธิการการศึกษาและร่วมประชุมเตรียมความพร้อมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย