การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ผลการประเมินจากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมTesting Analyze Program: TAP เป็นฐาน

พิธีเปิดโดย นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1
ศน.ธิดาจันทร์ ทะปาละ บรรยาย
ศน.ธนารักษ์ ปั้นเทียน บรรยาย
นายเฉลิมพล จำปา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนางแล
วิทยากรบรรยายการใช้งานโปรแกรม
ศน.จิราพร มงคลคำ บรรยายการนำผลมาวิเคราะห์

ใส่ความเห็น