กลุ่มอำนวยการบรรยายให้ความรู้ นิสิต ป.โท ม.พะเยา ฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา

วันที่ 29 มีนาคม 2565 สพป.เชียงราย เขต 1 โดยสมนึก วินุวงษ์ศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมบุคลากรภายในกลุ่ม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานภายในและการดำเนินงานของกลุ่มอำนวยการให้กับ นิสิต ปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 13 คน ในโอกาสเข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา ณ ห้องประพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย