PLC ครูผู้สอน ขับเคลื่อนงานเพศวิถีสร้างความปลอดภัยสำหรับนักเรียนสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายสมคิด อุดปิน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)สำหรับครูผู้สอน จำนวน 50 คนจาก 40 โรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา ผ่านระบบ E-learning ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของโรงเรียนให้เกิดความปลอดภัยสำหรับนักเรียน และเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนจะแบ่งกลุ่ม PLC 3 กลุ่มกลุ่มครูผู้สอน ระดับชั้น ป.1-3 ชั้น ป.4-6 และชั้น ม.1-3 นางสาวปวีณา ช่างแท้ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 อ.เมือง จ.เชียงราย