กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 1

คลิปวีดีโอการประชุมฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างองค์ความรู้การจัดทำแผนฯ ของสถานศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 วันที่ 17 มีนาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นางเสาวลักษณ์ แก้วตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นางผ่องศรี อัครพงศ์พิสิฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางสุนีย์ จุมปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางอภิญญา พิศไพร่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
นางสาวน้ำฝน พัฒนจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน