หลักเกณฑ์การลาประเภทต่างๆ

การขออนุญาติเดินทางไปต่างประเทศ
การขออนุญาตลาอุปสมบท