การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใส
สพฐ. จะส่งลิงค์การประเมินไปทางอีเมล์ประชารัฐของโรงเรียน