มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑