ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด