กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

ฝึกอบรมติดตั้ง ซ่อมบำรุง อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

ตรวจนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

นายพิสิฐ  ไชยชนะ
รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1
นายณัฐฬส แก้วดุลดุก
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชมรมนักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต 1