Focus Group เชิงนโยบายพลังเขตขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรวมคุณภาพวันที่

8 สิงหาคม 2565 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดเวทีสนทนากลุ่ม (Focus Group)โดยมีผู้เกี่ยวข้องเชิงนโยบายได้แก่ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ จำนวนกว่า 30 คน เข่าร่วมเพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการร่วมมือและรวมพลังขับเคลื่อนของเขตพื้นที่คือ “พลังเขตขับเคลื่อน โรงเรียนจัดการเรียนรวมคุณภาพ” ( CR 1 Passion for Inclusive school ) ตามนโยบายและจุดเน้นที่สำคัญของ สพฐ. ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา เร่งแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูภาวะลดถอยทางการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย