กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดร สมบูรณ์ ธรรมลังกา

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
รูปรองพิสิฐ

นายปริญญา ณ วันจันทร์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

นายพิสิฐ  ไชยชนะ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
เอกสารสแกน032

นางพวงผกา สุขัมศรี

ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางพวงผกา สุขัมศรี

โทรศัพท์ : 0-5371-1410 ต่อ 129
โทรสาร : 0-53713668
นางวิเลียม วัฒนศิริ

นางวิเลียม วัฒนศิริ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางวิเลียม วัฒนศิริ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410  ต่อ 129
โทรสาร : 0-53713668
เอกสารสแกน016

นางสาวปิยวรรณ บุญเรือง

พนักงานพิมพ์

นางสาวปิยวรรณ บุญเรือง

โทรศัพท์ : 0-5371-1410  ต่อ 129
โทรสาร : 0-53713668