กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบุคลากรประสบอุทกภัย

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ Sites นี่คือเรื่องแรกของคุณ แก้ไข ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศตำแหน่งว่างรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ Sites นี่คือเรื่องแรกของคุณ แก้ไข ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกีฬารักบี้ฟุตบอล สัญจร

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ Sites นี่คือเรื่องแรกของคุณ แก้ไข ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อยกระดับศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านนวัตกร

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ Sites นี่คือเรื่องแรกของคุณ แก้ไข ...
อ่านเพิ่มเติม

กระดานข่าว

ข้อ 1 2 ของหนังสือนำส่งเลขที่ ศธ 0443/4753
ไม่มีไฟล์สรุปผลการประเมินอ่านเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-ป.6 (ปี 59) สำหรับเด็กปกติ
และ
ไม่มีไฟล์สรุปผลการประเมินอ่านเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-ป.6 (ปี 59) สำหรับเด็กบกพร่อง
หรือให้ใช้แบบสรุปผลการประเมิน ครั้งที่ 1

โปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษา หรือ โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา เพราะคนรับผิดชอบคนละคน โทรไปก็ไม่มีใครรับสาย