กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกประสบการณ์ให้แก่นิสิตปริญญาโทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2567

การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และพนักงานราชการ ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1

การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนางาน ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร สายงานการสอนด้วย SET e-Learning

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ดาวน์โหลดคู่มือต่างๆ

คู่มือการปฏิบัติงานและแผนพัฒนากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

VTR การนำเสนองานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1

กระดานข่าว

ไม่พบเรื่อง