กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

รูปแบบการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 2 เมษายน 2564

ทำเนียบรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกประสบการณ์ให้แก่นิสิตปริญญาโทของมหาวิทยาลัยพะเยา
ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 22 เมษายน 2565

การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1

การประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565

การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนางาน ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1

โครงสร้างกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร สายงานการสอนด้วย SET e-Learning

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ดาวน์โหลดคู่มือต่างๆ

คู่มือการปฏิบัติงานและแผนพัฒนากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

VTR การนำเสนองานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1

กระดานข่าว

ไม่พบเรื่อง