# ข้อปฏิบัติในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ใส่หน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่เสี่ยง ล้างมือบ่อยๆ ป้องกันตัวเองและคนรอบข้าง, มีไข้รีบไปพบแพทย์, ไม่ปกปิดข้อมูล!

สายด่วน 08-1883-4216, 08-8224-0147

ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 06/04/2564

ติดเชื้อสะสม
516 ราย
หายแล้ว
449 ราย
กำลังรักษา
63 ราย
เสียชีวิต
4 ราย

ยอดติดเชื้อของบุคลากรและนักเรียน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
  • ติดเชื้อสะสม รวม 3 ราย
  • ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สะสม 3 ราย | รักษาหายแล้ว 3 ราย
  • นักเรียน 0 ราย
เฝ้าระวัง
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 1
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 2
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 3
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 4
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 5
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 6
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 7
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 8
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 9
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 10
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 11
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 5) และ (ฉบับที่6)
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 12
– ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการจัดตั้งคลังอาหารชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 13
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 14
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 15
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 16
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 17
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 18
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 19
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 20
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 21
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 22
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 23
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 24
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 25
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 26
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 27
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 28
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 29
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 30
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 31
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 32
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 33
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 34
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 35
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 36
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 37
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 38
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 39
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 40
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 41
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 42
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 43
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 44
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 45
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 46
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 47
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 48
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 49
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 50
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 51
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 52
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 53
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 54
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 55
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 1/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 2/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 3/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 4/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 5/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 6/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 7/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 8/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 9/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 10/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 11/2563
– คำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 1888/2563 (กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดเชียงราย)
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 12/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 13/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 14/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 15/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 16/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 17/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 18/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 19/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 20/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 21/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 22/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 23/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 24/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 25/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 26/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 27/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 1/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 2/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 3/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 4/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 5/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 6/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 7/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 8/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 9/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 10/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 11/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 12/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 13/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 14/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 15/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 16/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 17/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 18/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 19/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 20/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 21/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 22/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 23/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 24/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 25/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 26/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 27/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 28/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 29/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 30/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 31/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 32/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 33/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 34/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 35/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 36/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 37/2564
-ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรไทย 25 มีนาคม 2563
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6)
-คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
-คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙)
-คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)ที่ 2/2563
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 7)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 8)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 9)
-คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙) ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓)