# ข้อปฏิบัติในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ใส่หน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่เสี่ยง ล้างมือบ่อยๆ ป้องกันตัวเองและคนรอบข้าง, มีไข้รีบไปพบแพทย์, ไม่ปกปิดข้อมูล!

สายด่วน 08-1883-4216, 08-8224-0147

ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 06/04/2564

ติดเชื้อสะสม
1,085 ราย
หายแล้ว
899 ราย
กำลังรักษา
151 ราย
เสียชีวิต
16 ราย

ยอดติดเชื้อของบุคลากรและนักเรียน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
  • ติดเชื้อสะสม รวม 6 ราย
  • ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สะสม 3 ราย | รักษาหายแล้ว 3 ราย
  • นักเรียน สะสม 3 ราย I อยู่ระหว่างรักษา 2 ราย | รักษาหายแล้ว 1 ราย
เฝ้าระวัง
ประกาศล่าสุด…
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 60 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรถรับส่งนักเรียน
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 59 เรื่อง กำหนดสถานที่กักกันตัวกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าและมอบหมายหน่วยงานจัดตั้งกองอำนวยการร่วม ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการและการรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่กักกันตัว
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 58 เรื่อง กำหนดสถานที่กักกันตัวกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในพื้นที่อำเภอเทิงและมอบหมายหน่วยงานจัดตั้งกองอำนวยการร่วม ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการและการรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่กักกันตัว
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 57 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในสถานประกอบกิจการโรงงาน
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 56 เรื่อง เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)


ประกาศเดิม…
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 1

– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 2
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 3
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 4
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 5
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 6
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 7
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 8
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 9
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 10
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 11
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 5) และ (ฉบับที่6)
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 12
– ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการจัดตั้งคลังอาหารชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 13
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 14
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 15
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 16
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 17
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 18
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 19
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 20
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 21
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 22
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 23
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 24
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 25
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 26
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 27
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 28
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 29
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 30
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 31
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 32
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 33
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 34
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 35
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 36
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 37
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 38
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 39
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 40
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 41
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 42
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 43
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 44
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 45
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 46
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 47
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 48
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 49
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 50
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 55
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 54
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 53
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 52
– ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 51
คำสั่งล่าสุด…
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 57/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19)
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 56/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 55/2564 เรื่อง ยกเลิกจุดตรวจความมั่นคงตามแนวชายแดน บางพื้นที่
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 54/2564 เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 53/2564 เรื่อง ยกเลิกกำหนดให้พื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 52/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 51/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผล สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 50/2564 เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 49/2564 เรื่อง เรื่อง กำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 48/2564 เรื่อง กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ทุกแห่ง ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 47/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย (เพิ่มเติม)
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 46/2564 เรื่อง คำสั่งที่ 46/2564 เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม (เพิ่มเติม)
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 45/2564 เรื่อง ยกเลิกกำหนดให้พื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 44/2564 เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ตำบลเป็นพื้นที่ควบคุม
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 43/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานสถานที่กักกันโรครูปแบบเฉพาะองค์กร Organiational Quarantine (OQ)


คำสั่งเดิม…
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 1/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 2/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 3/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 4/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 5/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 6/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 7/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 8/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 9/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 10/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 11/2563
– คำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 1888/2563 (กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดเชียงราย)
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 12/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 13/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 14/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 15/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 16/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 17/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 18/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 19/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 20/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 21/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 22/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 23/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 24/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 25/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 26/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 27/2563
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 1/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 2/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 3/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 4/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 5/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 6/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 7/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 8/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 9/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 10/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 11/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 12/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 13/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 14/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 15/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 16/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 17/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 18/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 19/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 20/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 21/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 22/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 23/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 24/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 25/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 26/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 27/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 28/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 29/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 30/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 31/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 32/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 33/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 34/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 35/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 36/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 37/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 38/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 39/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 40/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 41/2564
– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 42/2564
-ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรไทย 25 มีนาคม 2563
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6)
-คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
-คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙)
-คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)ที่ 2/2563
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 7)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 8)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 9)
-คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙) ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓)