Coaching Team สพฐ. Cluster 16 ตรวจเยี่ยม มอบข้อแนะนำ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16(พะเยา-เชียงราย-แพร่-น่าน) ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้วผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ว่าที่ ร.ท. ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยาคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง Coaching Team และนายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคล เลขานุการ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ ให้แก่ นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในระยะเวลา 1 ปี ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ณ ห้องประชุมจอมจ้อ สพป.เชียงราย เขต 4 อ.เทิง จ.เชียงราย

สำหรับวัตถุประสงค์ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา(Coaching Team) และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล(Evaluation Team)นั้น เพื่อให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ สามารถปฏิบัติงานตามบทบาท อำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมายและภารกิจงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ที่ สพฐ. กำหนดไว้ได้แก่ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา และ 14 ตัวชี้วัดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระดับคุณภาพและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น