#Coaching Team สพฐ. แนะนำ ให้คำปรึกษา ผอ.สพป.เขต 2 ก่อนประเมินสัมฤทธิผล

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 (พะเยา-เชียงราย-แพร่-น่าน) ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้วผอ.สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง Coaching Team และนายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคล เลขานุการ ร่วมกันให้คำแนะนำ ปรึกษา ให้กับ  นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในระยะเวลา 1 ปี ก่อนที่ สพฐ. จะดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุม จำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2 อ.ปัว จ.น่าน

สำหรับวัตถุประสงค์ของ สพฐ.ในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา(Coaching Team) และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล(Evaluation Team)นั้น เพื่อให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง สามารถปฏิบัติงานตามบทบาท อำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมายและภารกิจงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ที่ สพฐ. กำหนดไว้ได้แก่ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา และ 14 ตัวชี้วัดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระดับคุณภาพและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น