Coaching Team สพฐ. แนะนำ ให้คำปรึกษาเข้มข้น 3 รอง ผอ.สพท. คลัสเตอร์ 16 ก่อนประเมินสัมฤทธิผล

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 (พะเยา-เชียงราย-แพร่-น่าน) นายเจริญชัย กิติพีรเดช ผอ.สพม.ลำปาง นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.เลย เขต 2 (ร่วมประชุมผ่านระบบvideo conference) คณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง Coaching Team และนายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคล เลขานุการ ร่วมกันให้คำแนะนำ ปรึกษา ให้กับ รองผอ.สพท สังกัด สพฐ. ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 3 คน ได้แก่ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 และนายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.แพร่ ก่อนที่ สพฐ จะดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ณ หอประชุมซอมพอ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา

สำหรับวัตถุประสงค์ของ สพฐ.ในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา(Coaching Team) และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล(Evaluation Team)นั้น เพื่อให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง สามารถปฏิบัติงานตามบทบาท อำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมายและภารกิจงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ที่ สพฐ. กำหนดไว้ได้แก่ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา และ 14 ตัวชี้วัดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระดับคุณภาพและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น