Cluster 16 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ประชุมขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) เขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 80 คนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้งานระบบสร้างสื่อ ระบบกลั่นกรองคุณภาพ ระบบคลังข้อสอบ และการใช้สื่อทั้งระบบ Online และ Ofline รวมทั้งนำแนวคิดที่ได้จากกิจกรรม Hackathon มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้องค์ความรู้ในระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย