102 โรงเรียน สพป.ชร.1 ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริต

ริตวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประการในการเปิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์กิจกรรม การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) พร้อมการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ขึ้น ซึ่งมีตัวแทนที่เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ จำนวนมากว่า 100 คน ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย