โรงเรียนบ้านเมืองชุม เวียงชัยเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2563 สร้างความเชื่อมั่นโรงเรียนคุณภาพให้กับชุมชน

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านเมืองชุม ปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงผลงานของนักเรียน และคณะครูที่เป็นเลิศ จากการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ในรอบปีการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพเกิดกระบวนการคิด การทำงานร่วมกัน คิดเชิงสร้างสรรค์ตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนบ้านเมืองชุม ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

นายสุรชัย ปันติ ผอ.ร.ร.บ้านเมืองชุม เปิดเผยว่า “กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการเป็นอีกช่องทางที่ให้ผู้ปกครอง และประชาชน ได้มีโอกาสเยี่ยมชมก่อให้เกิดการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โดยโรงเรียนบ้านเมืองชุมมีนักเรียนกว่า 250 คน และเพิ่มขึ้นทุกๆปีอย่างต่อเนื่อง จากความเชื่อมั่นของผู้ปกครองในคุณภาพการจัดการศึกษาทำให้มีความสนใจ มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องจำกัดผู้มาร่วมงานในครั้งนี้”

ในงานมีกิจกรรมสำคัญของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชน ให้เป็นสังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรงตาม ความต้องการของผู้เรียน โดยการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสำคัญในการ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน