โรงเรียนกลุ่มขุนกรณ์ดอนชัยรับมอบนโยบาย สพป.ชร.1 ขับเคลื่อนและต่อยอด วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พบปะและมอบนโยบายในการประชุมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนชุนกรณ์ดอนชัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ใน 9 โรงเรียนจำนวนกว่า 100 คน ได้แก่โรงเรียนบ้านริมลาว โรงเรียนบ้านปุยคำ โรงบ้านห้วยทราย โรงเรียนบ้านสันกลาง โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย โรงเรียนบ้านหนองหม้อ โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ โรงเรียนบ้านปางขอน และโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางการพัฒนา”การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้เป็น “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย