เปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ดร.สมบูรณ์  ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1  เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน สามารถฝึกอบรม และตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากทุกสังกัด จำนวน 34 คน ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย