เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนรวมมิตร แหล่งสร้างคนคุณภาพชุมชนแห่งการท่องเที่ยว

วันที่ 6 เมษายน 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ” โรงเรียนบ้านรวมมิตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพ ความสามารถของนักเรียน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบการดำเนินงานการศึกษาของทางโรงเรียน นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรวมมิตร คณะครูและนักเรียนตลอดจนเครือข่ายชุมชนได้ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการทางวิชาการของนักเรียน ครูและชุมชน การแสดงของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน ณ โรงเรียนบ้านรวมมิตร ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย