เตรียมความพร้อมโรงเรียนในสังกัด อบรมออนไลน์ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยครอบครัว

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 สพป.เชียงราย เขต 1โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมชี้แจงพร้อมมอบ เอกสารชุดฝึก ใบงาน วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ ให้กับโรงเรียนในสังกัด ที่มีจำนวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้มากกว่า 10 คนและโรงเรียนที่มีความสนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 1 (ผู้ปกครอง ครูและเด็ก) โดยรูปแบบออนไลน์ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยครอบครัว รุ่นที่ 1 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ใน 11 จุดรวมพล เพื่อรับชมการถ่ายทอดและร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมของครู เด็กและครอบครัวละ 2 คนแต่ไม่เกิน 10 ครอบครัวในแต่ละจุดรวมพล บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย