เขตตรวจราชการ ที่ 16 ออนไลน์เสนอประเด็นสภาพการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส่วนร่วม รายงาน สพฐ.

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16(พะเยา-เชียงราย-แพร่-น่าน) ร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อเสนอประเด็นการศึกษาสภาพการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส่วนร่วมโดยกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ.โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์ให้กับ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ. ในด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป ณ ห้อง ICT สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย