อบรมออนไลน์ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ผลการประเมินเป็นฐาน

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ผลการประเมินเป็นฐาน โดยใช้โปรแกรม Testing Analyze Program : TAP ให้กับครูวิชาการ จำนวน 120 คน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนทุกระดับชั้นไปวางแผนในการพัฒนาผู้เรียน ณ ห้อง ICT สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย