อบรมปฏิบัติการ ครูวิชาการโรงเรียน ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้ให้ให้มีคุณภาพ รุ่นที่ 2

วันที่ 25 มีนาคม 2565 สพป.เชียงราย เขต 1 กลุ่มนิเทศฯ นำโดย น.ส.สายสวลี วิทยาภัค ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการอบรมปฏิบัติการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2564 รุ่นที่ 2 เพื่อให้ครูวิชาการโรงเรียน จำนวน 49 คน สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ-สมรรถนะที่หลักสูตรแกนกลางกำหนด ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย