อบรมครูปฐมวัย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สร้างกระบวนการสืบเสาะ น้ำและอากาศ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกให้กับครูแกนนำซึ่งปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และเปิดการอบรมปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยประจำปีงบประมาณ 2564 ครูปฐมวัย จำนวน กว่า 50 คน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์แนวทางการจัดการเรียนรู้ในเรื่องน้ำ อากาศ และกระบวนการสืบเสาะ โดยมีนายบรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษและนางสุภาภรณ์ ปัญญานวลครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย