สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจัดประชุมออนไลน์ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภทให้มีความทันสมัย


วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย นำโดยนายไชยนคร ขุมคำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นายพิพิธ ตั้งวิบูลย์ชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือสำรอง นายขรรค์ชัย ชุ่มสา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือสามัญ และนายศรีธร ปัญญาบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือวิสามัญ พร้อมผู้แทนคณะลูกเสือจังหวัดเชียงรายร่วมประชุมออนไลน์ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภทให้มีความทันสมัย จัดโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภูมิภาค ได้คัดเลือกตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละจังหวัดๆ ละ 21 คน ตามประเภทลูกเสือ กลุ่มละ 5 คน ประกอบด้วย ผู้กำกับลูกเสือหรือรองผู้กำกับลูกเสือ 2 คนผู้อำนวยการลูกเสือ 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 1คน ศึกษานิเทศก์ 1 คน และมีเจ้าหน้าที่ลูกเสือประจำจังหวัดประสานงาน 1 คน ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย