#สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงรายประชุมพิจารณากลั่นกรองผู้ขอรับพระราชทาน “เหรียญลูกเสือยั่งยืน”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาแบบรายงานพร้อมทั้งหลักฐานเอกสารประกอบของผู้เสนอขอรับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 อันเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปีด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทำงานด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความเสียหาย ก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจาก สพป.เชียงราย เขต 1-4 และ สพม.มาร่วมในการพิจารณาในส่วนของจังหวัดเชียงรายอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

สำหรับ “เหรียญลูกเสือยั่งยืน” จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อีกทั้งยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยครบ 96 ปี และส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั้งปวง เกิดขวัญกำลังใจจากการปฏิบัติหน้าที่จนบังเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ