สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย เปิดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครอบคลุมสถานศึกษาในจังหวัด

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ปีงบประมาณ 2565 ระดับสถานศึกษา ครอบคลุมทุกสังกัด จำนวน 20 สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1- 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และสถานศึกษาในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมจำนวน 40 คน และคณะวิทยากรอีกจำนวน 20 คน  โดยมีอรรณพ จูจันทร์ ผอ.สพม.เชียงรายและนายสุรพล วงศ์หวัน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงรายร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เป็นโครงการที่ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติและโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันดำเนินงานเพื่อน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึก เสริมสร้างความเสียสละ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนสังคม และสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับเด็กและเยาวชนลูกเสือ ตลอดจนบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้ซึ่งมีพื้นฐานในความเป็นลูกเสือที่มีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือ และ

ตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้ ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกเสือนอมนำหลักการและวิธีการ ของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้มอบหมายให้ สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงรายดำเนินการฝึกอบรม