#สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในรอบ 1 ปี ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ภายในห้องประชุมดอยหลวง ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ. สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานกรรมการฯและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่) นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และนายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฯ (Evaluation Team) ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้มีมาตรฐานทางวิชาชีพนักบริหารการศึกษา ของนายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ที่ได้นำรูปแบบการบริหารงาน UPDATE Model การสร้างความเข้าใจ กระบวนการ การพัฒนาต่อยอด เทคโนโลยี ทีมงานและการประเมินผลมาเป็นหลักในการบริหารงานการศึกษาในพื้นที่ โดยวางเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา