สพป.เชียงราย เขต 1 MOU อาชีวศึกษาเชียงราย ซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน และบูรณาการพัฒนาทักษะวิชาชีพระยะสั้น ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และ ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รองประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1, 2, 3, 4 กับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า วิทยาลัยเทคนิคเทิง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง และวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เพื่อบูรณาการความร่วมมือการซ่อมบำรุง อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และอุปกรณ์อื่นที่ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางกลผ่านตาวเทียมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษา กว่า 500 โรงเรียน

ในวันเดียวกัน สพป.เชียงราย เขต 1 โดย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพระยะสั้นและบูรณาการด้านการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่าง สพป.เชียงราย เขต 1 กับอาชีวศึกษาเชียงราย และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย ดำเนินการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นและจัดตั้งห้องเรียนสาขาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน 102 โรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 1เช่นหลักสูตรช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง คหกรรม ฯลฯ โดยเบื้องต้นความร่วมมือดังกล่าวจะนำร่องในโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 จำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.บ้านห้วยชมภู ร.ร.กกน้อยวิทยา ร.ร.บ้านจะคือ ร.ร.บ้านรวมมิตร ร.ร.ผาขวางวิทยา ร.ร.แม่มอญวิทยา ร.ร.บ้านปางขอน ร.ร.บ้านโป่งน้ำร้อน ร.ร.บ้านห้วยแม่เลี่ยม ร.ร.บ้านปางคึก และ ร.ร.แม่ยาววิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ในการดำเนินการ 3 ลักษณะ ได้แก่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย