สพป.เชียงราย เขต 1 MOU วิชาการสู่การปฏิบัติ พัฒนาจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืน

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดเชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการสู่การปฏิบัติ”การพัฒนาจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืน” โดยความร่วมมือของจังหวัดเชียงราย ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา และบริษัท เชียงรายพัฒนาเมือง(ชีอาร์ซีดี) จำกัด เพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นสอดคล้องกับเป้าหมายการพั ฒนาที่ ยั่งยืน 17 ประการ (SDGs ขยายผลโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง(SEDZ) และสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรมโดยความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้สามารถนำไปใช้ได้จริง แก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ บ้านสิงห์ไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย #ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร.1