สพป.เชียงราย เขต 1 MOU มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่ประสบปัญหาและไม่ได้รับความตอบสนองความต้องการพื้นฐาน


วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวศุภาพิชญ์ สงคำ ผู้ประสานงานภาค มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. นายสุรชาติ ขจรทวีไพศาล ประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดเชียงราย นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยา นางสาวณัฏฐนิช คำดา เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโสโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดเชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดเชียงราย ที่จะได้ไปดำเนินการในโรงเรียนผาขวางวิทยา ต.แม่ยาว ได้แก่โครงการโรงเรียนอัจฉริยะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนวัตกรรมระบบ Aquaponics เพื่อความยั่งยืนด้วยอาหาร และโครงการเกษตรในโรงเรียน(เลี้ยงไก่ไข่และปลูกผัก) รวมงบประมาณกว่า 260,000 บาท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่ประสบปัญหาและไม่ได้รับความตอบสนองความต้องการพื้นฐาน เพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็กให้ได้รับการพัฒนาด้านจิตใจและสังคมจนเกิดรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและสังคม ณ ห้องประชุมแผน สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย


โครงการ โรงเรียนเกษตรอัจฉริยะเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยนวัตกรรมระบบ Aquaponics เพื่อความยั่งยืนด้านอาหาร อันเกิดจากการกระทำของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหารตามที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า ภาวะไม่มั่นคงด้านอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ชนบทโดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทย เช่น แม่ฮ่องสอนและเชียงราย ซึ่งปัญหาความยากจนและการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นปัญหาเรื้อรัง โครงการนี้จึงมุ่งใช้ระบบ การเกษตรกรรมโรงเรียนอัจฉริยะด้านภูมิอากาศ นวัตกรรมระบบ Aquaponics เพื่อความยั่งยืนด้านอาหาร ในการสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืนในโรงเรียน พัฒนาทักษะด้านการเกษตรของนักเรียน และขยายผลไปสู่การปฏิบัติในครัวเรือนขนาดเล็ก จำนวน 10 ครอบครัวนำร่อง เพื่อนำโมเดลนี้ไปปรับใช้ในการบริโภคภายในครัวเรือน มีปลูกฝังความเคารพธรรมชาติและส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกต่อการเกษตรยั่งยืน