สพป.เชียงราย เขต 1 ให้การต้อนรับประธานกรรมการมูลนิธิกู้ดเนเบอร์ซ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ให้การต้อนรับคุณมีนา ชอย ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการร่วมกันพร้อมแนะนำผู้บริหารและผู้ประสานงานชุดใหม่ของ มูลนิธิกู้ดเนเบอร์ซ (ประเทศไทย) ที่ได้สนับสนสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้โครงการการจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับเด็กชนชาติพันธุ์ ใช้สำหรับจ้างผู้ช่วยครูที่มีความสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาชาติพันธุ์รวมอย่างน้อย 3 ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว และงบประมาณในการจัดอบรมผู้ช่วยครูเพิ่มขีดความสามารถด้านการสอนภาษาไทย ช่วยลดปัญหาการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียน สร้างผลสัมฤทธิ์ต่อการอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ในกลุ่มเด็กนักเรียนชนชาติพันธุ์ ในชั้น ป.1 ในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร จำนวน 7 โรงเรียน ณ ห้องทำงานผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 อ.เมือง จ.เชียงราย