สพป.เชียงราย เขต 1 แสดงพลังคัดค้าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …ฉบับผ่านกรรมาธิการวิสามัญ

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนทั้ง 102 โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 ด้วยความเห็นพ้องระหว่าง สพป.เชียงราย เขต 1 และสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 1 ปราศรัยและแสดงพลังครูเพื่อคัดค้านการนำเข้า ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ฉบับผ่านกรรมาธิการวิสามัญ ที่จะส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนและประเทศชาติ อันเนื่องด้วยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่ส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษาที่จะพัฒนาประเทศ และไม่ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักสำคัญของชาติ ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อความสามัคคี มั่นคง และสงบสุข มิได้สร้างโอกาส สร้างความเหลือมล้ำทางการจัดการศึกษา และความก้าวหน้าของการพัฒนาครูผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น วิชาชีพชั้นสูง โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 ทั้ง102 โรงเรียน ใน อำเภอเมือง อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา