สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดอบรมครูภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษ เกิดแรงจูงใจพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ และการใช้ภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย เน้นทักษะทางด้าน ฟัง พูด อ่านเขียน ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการเรียนการสอนที่สามารถใช้ได้ทั้งในรูปการเรียน Online และOnsite โดย สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมกับ องค์การค้าของ สก.สค. จัดขึ้น ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย