สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดบ้านวิชาการ BSK นิทรรศการแห่งการเรียนรู้ สู่วิถีพอเพียง

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ (BSK Open House )ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ในการนำเสนอผลงานในปีการศึกษาที่ผ่านมาต่อสาธารณชน ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกทั้งยังได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ สร้างโอกาสทางการเรียนรู้และเสริมประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนกว่า 2,600 คน โดยมีนางสาวศิริวรรณ อรุณปรีย์ รอง ผอ.ร.ร.บ้านสันโค้ง นายอัมรินทร์ มณีรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายกสมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู มาร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจในครั้งนี้การแสดงผลงานในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

กิจกรรมในครั้งนี้ได้นำเสนอผลการจัดการศึกษา ในรูปแบบของนิทรรศการการเรียนรู้ จำนวน 13 นิทรรศการ ประกอบด้วย การแสดงผลการจัดการศึกษาของ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ไปจนถึง ระดับชั้น ป.6 แสดงผลงานของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และห้องพิเศษภาษาอังกฤษ MEP และ IEC การแสดงผลงานของภาษาจีน ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน วิทยาการคำนวณ ผลงานด้านการส่งเสริมเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ และผลงานการจัดกิจกรรม เสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง