สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงรายเจ้าภาพกลุ่มเมืองเหนือ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ “การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายพิษณุ คามวาสี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชีงราย พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนเข้าร่วม รวมจำนวน 5 โรงเรียนได้แก่ ร.ร.อนุบาลเชียงราย ร.ร.บ้านน้ำลัด ร.ร.บ้านป่ายางหลวง ร.ร.บ้านป่ายางมน และ ร.ร.บ้านเวียงกือนา กว่า 500 คน เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติจริงได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ สุนทรียภาพด้านดนตรี – นาฎศิลป์ ศิลปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ์ ในระดับกลุ่มและคัดเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ต่อไป ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (พื้นที่สันต้นเปา) ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประเภทต่างๆ ทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งสิ้น 25 รายการระดับปฐมวัย ได้แก่ การปั้นดินน้ำมัน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มสาระภาษาไทย ได้แก่ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย เรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ สืบครรลองท่องอาขยาน ต่อคำศัพท์ภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้แก่ การแข่งขันคิดเลขเร็วซูโดกุ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ การประกวดเพลงคุณธรรม มารยาทไทย การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระศิลปะ ได้แก่ การวาดภาพระบายสี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ขันขับร้องเพลงสากล กลุ่มสาระการงานอาชีพ ได้แก่ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล เป็นต้น