สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 6

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 รวมรายการแข่งขันทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 278 รายการโดยมีนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาราย เขต 1 เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 3,258 คน จาก 112โรงเรียน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

สพป.เชียงราย เขต 1 ได้ดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคเหนือระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดน่าน ซึ่งการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้ได้กำหนดสถานที่การจัดแข่งขัน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เป็นสถานที่พิธีเปิดการแข่งขันและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายการนาฎศิลป์ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนรวม ในวันที่ 8 ธันวาคม2565 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ดำเนินการแข่งขันระดับปฐมวัย และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ดำเนินการแข่งขันรายการคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์และเครื่องร่อน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ต่อไป