สพป.เชียงราย เขต 1 เจ้าภาพจัดวิพากษ์ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …คณะกรรมาธิการการศึกษา

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง เป็นประธานการวิพากษ์ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. ภายหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ สำหรับจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ซึ่งมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วยตัวแทน นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ท้องถิ่น ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนที่จะมีการพิพากษ์ในครั้งนี้ สพป.เชียงราย เขต 1 โดย นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัด ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย