สพป.เชียงราย เขต 1 อบรมเพิ่มจำนวน “พสน.” ช่วยดูแลนักเรียน นักศึกษา เป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2564 ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษ จำนวน 54 คน เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันดูแลไม่ให้เด็กนักเรียน นักศึกษามีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ให้มีการดำรงชีวิตที่มั่นคน ประสบความสำเร็จ เป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต ในนาม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือ พสน. ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย