สพป.เชียงราย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และDLIT) ของ 21 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ในจังหวัดเชียงราย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และDLIT) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2566 ให้กับผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงรายจำนวน 21 โรงเรียนและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยง จำนวน 20โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการส่งเสริมพัฒนาตามกิจกรรมการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและวางแผนการปฏิบัติการประจำปี กิจกรรมการนิเทศ ติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนพี่เลี้ยง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการศึกษาทางไกล โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย