สพป.เชียงราย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารสถานศึกษา(School MIs)

วันที่ 11 กันยายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารสถานศึกษา(School MIs)โดยทำการบันทึกผลการเรียน เพื่อจัดเก็บข้อมูลออนไลน์และจัดทำระบบสารสนเทศทางผลการเรียนและเป็นฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องการออกเอกสารทางการเรียนเชื่อมข้อมูลกับบัตรประชาชนให้กับนายทะเบียนโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่ รุ่นที่ 1 จำนวน 24 คน ณ ห้องประชุมพญามังราย